مادربزرگ لعنتیم یه بند دروغ میگه و میخواد رابطم با مامانم خراب شه .