داشتم فکر میکردم چقدر قالب وبو فازو کارام بی ربطن به هم !

+ تعداد قمری ها زیاد شده ...