لوم آزمایشگاه اراک .

حس خاصی ندارم .

دستت کسانی که تبریک گفتن ندرده . مخصوصا حانی که خیلی فوق العاده بود و  واقعا خوشحالمممممم کرد .