نه حال دارم نه حوصله . هرکسی پا گوشی و تو حال خودش و منم ول میچرخم اینور و اونور .

از اول تابستون تا حالا هیچکاری نکردم به جز طراحی دستمال کشی ...

. مثلا قرار بود وقتی مادرجون میاد با فامیل بریم بیرون و پیک نیک ولی فقط تو خونه یا خوابیم یا فقط غیبت میکنن مادر و مادرجون . هیچکاری نمیکنن ، هرچی میگم یه قرار بذارید با فامیلا بریم بیرون کسی محل سگم بم نمیده .

ولی خودم میدونم چیکار کنم . ادم تنهایی بهتر میتونه لذت ببره تا با التماس چهار نفرو دور خودت جمع کنی . از فردا با برنامه واسه خودم کارامو پیش میبرم .