خیلی تحت تاثیر ویسی که تو گروه فرستاد قرار گرفتم .

صداش خیلی محکم بود و حس خوب منو پر کرد .