وقتی کتابشو خوندم گفتم توهم باید مثله اون باشی ...

مشکل اینجاس که خودمو خیلی کامل میدونستم .

الان کمی بهترم و احساس احمقانه ی کامل بودنم خوابیده لبخند