دوروز تمام میگفت من بهم توهین شده (با خنده تعریف میکرد ) فقط نمیدونم چرا با اینکه ناراحتم خندم میاد ...

در مجلس خصوصی من و خودش گفت :

صحبت درمورد ضایگی از ضایگی کم میکنه و هردو از خنده کل کلاس را در باغ نبودیم و فقط اشک میریختیم و زمین را گاز میزدیم .

 + فک میکردم فقط خودم با این جمله موافقم :)))))))