برای نمره خودشونم میکشن وایییییییی حالم بهم خورد فریاد 

یعنی یه حرکاتی زدن که استادم حالش بد شد . 

همش با لوس بازی بچه بازی سعی در برقراری اربیاط با اساتید دارن . 

آقا من اینطوری نیستم و نمیتونم این حرکاتو تحمل کنم .

میدونی بشتر از چی بدم میاد از اینکه بدی گندددد زدم و از 10 4میشم بعد 8 بشم ! واقعا کثیفه این حرکات . به خاطر این حرکات سریع پیچوندم اومدم خونه تا نبینمشون تو دانشگاه .

آقا من بین این همه بچه چی میکنممممممم ؟!!!!!!